Jdi na obsah Jdi na menu
 


TART zk. řád

7. 4. 2007
Zkušební řád TART

STOPA:

Zkouška základního minima ZMT

Vlastní 15 min. stará, dlouhá 150 kroků, s jedním obloukem napodobujícím pravý úhel, zakončená předmětem psovoda. Limit 7 min.

POSLUŠNOST:

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost na vodítku10
Aport volný10
Štěkání na povel u nohy psovoda10
Dlouhodobé odložení 10
CELKEM50

OBRANA:

Vyštěkání nalezené osoby10
Prohlídka a výslech5
Napadení psovoda při výslechu15
Hladké zadržení na 50 kroků 20
CELKEM50

Prováděcí pokyny: stáří psa 10 měsíců, předmět na stopě 10x10 cm, stopovací šňůra délky 10-12 m, možno chválit psa na stopě.

Při poslušnosti se na aport používá libovolný předmět psovoda

Obrana začíná vyštěkáním pomocníka na přímo na vzdálenost 30 kroků. Po vyštěkání následuje prohlídka výslech. Dále pak hladké zadržení.

 Zkouška T1

STOPA:

vlastní, 30 min. stará, 450 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit na vypracování 10 min

100 bodů

POSLUŠNOST

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost na vodítku10
SLV u nohy psovoda (sedni, lehni, vstaň)10
Odložení za pochodu v leže10
Aport volný10
Aport přes překážku 80 cm , překonání překážky skokem10
Kladina nízká 1 m jedním směrem10
Štěkání na povel u nohy psovoda10
Dlouhodobé odložení 10
Střelba 10
CELKEM100
: 

 

 

100 bodů

OBRANA:

Průzkum přírodního terénu10
Vyštěkání nalezené osoby20
Prohlídka a výslech10
Napadení psovoda při výslechu20/5
Hladké zadržení na 50 kroků 20/5
CELKEM100

Zkouška T2

STOPA:

Cizí,

 

100 bodů

POSLUŠNOST

1 hod stará, 900 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, limit 15 min:
Přivolání psa za pochodu k noze10
Ovladatelnost bez vodítka10
SLV 5 m před psovodem (sedni, lehni, vstaň)10
Odložení za pochodu ve stoje10
Aport přes překážku 1 m10
 Šplh přes překážku A10
Kladina se žebříky jedním směrem10
Štěkání na povel ve stoje 5m před  psovodem10
Dlouhodobé odložení 10
Střelba 10
CELKEM100

 

 

Zkouška T3

STOPA:

Cizí,

100 bodů

POSLUŠNOST

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost bez vodítka10
SLV 20 m před psovodem (sedni, lehni, vstaň)10
Odložení za pochodu v sedě10
Aport přes překážku typu A10
 Plížení psa z 10 m vzdálenosti k psovodovi10
Kladina se žebříky oběma směry10
Štěkání na povel 20 m před  psovodem10
Dlouhodobé odložení, psovod v úkrytu10
Vysílání psa na 50 m na určený cíl 1010
CELKEM100
3 hod stará, 1 600 kroků dlouhá, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, 3 předměty kladeče na stopě, limit 20 min:

OBRANA:

Průzkum přírodního terénu 10
Vyštěkání nalezené osoby 10
Prohlídka a výslech, doprovod10
Napadení psovoda při doprovodu10/5
Hlídání osoby po dobu 2 min10/5
Kontrolní výkon na 200 kroků 35/5
CELKEM100

Prováděcí pokyny ke zkouškám T1 – T3soutěži, doporučujeme min počet v každé kategorii 3 psovodi. Bude-li soutěž se zapisováním zkoušek pořádána pouze v jedné, či dvou kategoriích, nesmí počet startujících psovodů klesnout pod 5. Při zkouškách T1 – T3 se neprovádí “prověrka chování psa k cizí osobě” ve smyslu ZŘ ZV. Rozhodčí však má právo zkontrolovat si identitu startujícího psa kdykoli po dobu trvání zkoušek nebo soutěže. Při rovnosti bodů dvou či více závodníků při soutěži rozhoduje vždy poslušnost, pak obrana a naposledy pachové práce. Pokud by ani toto nerozhodlo o pořadí, rozhodují jednotlivé cviky poslušnosti tak jak jdou po sobě.:pokládané na stopu se nesmí barevně odlišovat od terénu na němž je stopa položena a nesmí svojí velikostí přesahovat rozměr 10x10 cm. Vhodnost předmětů přezkoumá rozhodčí před jejich použitím. Kladeč umístí předměty přímo na stopu podle pokynů rozhodčího. Předměty se nesmějí pokládat na lomy nebo do jejich blízkosti. Poslední předmět ukončuje stopu. Začátek stopy označuje tabulka před níž jeden krok se nachází nášlap. Na nášlapu se kladeč pohybuje asi minutu, přičemž nesmí do terénu botou vyrývat značky. Pak vykročí normálním krokem. Po položení posledního předmětu přeruší souvilý sled stopy a několika skoky do strany kladení stopy ukončí. Kladeč nesmí psovodům vyzrazovat směr ani tvary stopy.í ukáže psovodovi místo, kde má uvést psa na stopu. Nerozhoduje, použije-li psovod stopovací vodítko nebo nechá-li psa volně pracovat. Psovod musí sledovat psa ve vzdálenosti nejméně 10 m. Použije-li stopovací vodítko, nesmí jím psa ovlivňovat, může jen mírným přitažením zpomalit jeho postup. Psa na stopě lze povzbuzovat a chválit, čím méně se však tyto prostředky používají, tím výše se práce posuzovaného psa hodnotí. Limity stanovené pro vypracování stop má právo měnit a to jak směrem dolů, tak směrem nahoru pouze hlavní rozhodčí, vždy s ohledem na terén nebo počasí, při kterém jsou pachové práce prováděny.ím na ochotu, s níž pes cvikz plní. Jakékoli projevy strachu před psovodem, hovořící jasně o způsobu nácviku je třeba posuzovat co nejpřísněji. Psovod přenáší psvé povely na psa vždy až na povel rozhodčího, to platí jak pro poslušnost, tak pro obranu i pro činnost figurantů.ch zkoušek nedoporučuje pro nežádoucí spojitost. U zkoušky T3 nelze používat zvukové povely u cviků:SLV, štěkání na 20 m a plížení. U cviků ovladatelnost, odložení za pochodu a dlouhodobé odložení se nepoužívají posunky. Při přivolání z vysílačky se použije pouze jméno psa a posunek k přivolání před sebe.kum terénu. Jest-li že pes figuranta v terénu nenajde a nebo nevyštěká, ztrácí body i za průzkum terénu pro jeho bezúčelnost. Ovládat psa v terénu může psovod libovolným zvukovým povelem, např. ultrazvukovou píšťalkou. Lze však používat pouze jeden zvolený povel. Kombinace několika povelů, jako tleskání, volání apod. se nepovoluje. Po vyštěkání pomocníka vyzve psovod označenou osobu, aby vystoupila z úkrytu, postavila se čelem k psovodovi a odhodila zbraň. Vyzývat pomocníka, aby zvedl ruce nad hlavu není nutné, pouze ho upozorní, aby stál v klidu. Poté psovod položí psa a provede prohlídku nalezené osoby. Po prohlídce se vrátí ke psu, psa si posadí a probíhá výslech. Ostatní cviky jako napadení psovoda při výslechu či prohlídce, probíhají podle požadavků té, které zkoušky. Veškerá činnost pomocníka jak útok, tak klid se děje na povel rozhodčího. Při krátkých kousačkách pouští,pes vždy až na povel psovoda. Pouští-li pes samostatně po klidu pomocníka není to chybou. Hlídání pachatele po dobu dvou minut probíhá tak, že psovod po upravení hlídané osoby do polohy, kterou mu určí, položí psa do vzdálenosti pěti kroků a sám odejde do úkrytu, který je vzdálen 25 kroků za psem. Po uplynutí doby pro hlídání, dá rozhodčí povel pomocníkovi, aby se pokusil pomalu odejít. Jakmile pes zakročí, pomocník krátce zabojuje a pak přestává klást odpor a postaví se do klidu. Pes by měl klidně stojícího pachatele pustit a dál soustředěně hlídat. Poté dá povel rozhodčí psovodovi, aby pro psa přišel. Nepustí-li pes pomocníka, ztrácí pouze 5 bodů za pouštění. Při všech dlouhých zadrženích, jak hladkém, zkoušce odvahy i při kontrolním výkonu, odchází vždy psovod od pomocníka a jakmile dosáhne požadované vzdálenosti, počne pomocník pokřikem psovoda i psa provokovat. Poté psovod vyzve pomocníka, aby zůstal stát a po jeho pokusu o útěk, vypouští psa k zadržení. Psovod okamžitě, a to co nejrychleji, následuje svého psa až do bezprostřední vzdálenosti střetu pomocníka se psem.

Na zkoušku T1 mohou nastoupit psi, kteří dosáhli stáří 12 měsíců. Stáří psa pro zkoušky T2, T3 není omezeno. Zkoušky na sebe metodicky navazují, proto pro složení zkoušky vyšší je podmínkou složení zkoušky nižší. Zkoušky mohou být organizovány jako samostatná akce, nebo jako soutěž se zapsáním zkoušky při splnění 70% limitu ve všech třech disciplínách. Budou-li zkoušky organizovány jako samostatná akce je minimální počet startujících psovodů 5, max 10. Pokud budou zkoušky zapisovány při

Pachové práce

Tvar stopy, její délku, stáří i umístění předmětů na stopě určí rozhodčí podle požadavků zkoušky a podle teréních podmínek. Při kladení stop může být přítomen pouze rozhodčí, vedoucí zkoušek a kladeč. Psovod nesmí znát směr, tvar a místo ukončení stop, ani místa rozložených předmětů na stopě. Stopa se nesmí klást v takových kulturách a na takovém terénu, který by prozrazoval její směr. Předměty

Jakmile stáří stopy odpovídá požadavkům zkoušky, vyzve rozhodčí psovoda k podání hlášení, při kterém se provod rozhodčímu představí jménem, oznámí jméno psa a sdělí jakým způsobem pes označuje předměty na stopě. Sdělení je závazné, pes musí potom všechny předměty na stopě nalezené označit stejným způsobem. Potom rozhodč

Poslušnost:

Poslušnost je předpokladem pro úspěšný výcvik psa. Poslušnost nesmí být samoúčelná a musí se projevovat i v ostatních částech výkonu. Kromě cviků vyžadujících poslušnost jsou do této části zařazeny i výkony předpokládající obratnost, odvahu a jiné vlastnosti, které musí pes mít, aby byl použitelný v praxi. Při hodnocení práce psa se klade důraz nejen na přesnost provedení výkonů, ale předevš

Při zkouškách T1 a T2 se při poslušnosti mohou používat jak zvukové, tak posunkové povely. Oslovit psa jménem před povelem se však povoluje pouze při přivolání. U ostatních cviků se povoluje pouze povel plus posunek. Jako aportu se u zkoušek T1 a T2 používá činka psovoda 60 dkg těžká. Ke střelbě se doporučuje vyšší kalibr. Přezkušování odolnosti vůči výstřelu se doporučuje u cviků odložení za pochodu nebo u dlouhodobého odložení. Spojovat přezkušování střelby s aportem se zvláště u nižší

Obrana:

Při zkouškách posuzujeme hlavně opravdovost zákroku psa a posuzujeme jak by pes byl schopen podobné úkoly plnit v praxi. Pozornost věnujeme i dostatečné ovladatelnosti. Průzkum terénu se provádí zásadně v přírodním prostředí. Nahrazovat terén maketami je zakázáno. Jako označení nalezené osoby se uznává pouze jediný způsob, a tím je vyštěkání. Napadání, jakož i skákání na nalezenou osobu je chybou. Napadne-li pes figuranta, zůstávají mu body za průzkum.

 

SPECIÁLNÍ ZKOUŠKY

 :de ke ztrátě bodů za průzkum a označení. Postup psovoda po určené ose musí být tichý a povely pro psa nehlučné. Přivolávat psa ze směru je povoleno buď povelem a nebo krátkým písknutím. K vysílání do směru je povolen posunek. Po označení pomocníka se na povel rozhodčího přemístí psovod ke psu, psa si přivolá k noze, sejme psovi náhubek a provede prohlídku pomocníka. Při prohlídce dojde k přepadu psovoda pomocníkem. Pes by měl razantním zákrokem pokus o přepad zlikvidovat. Po puštění pomocníka pokračujeme zhruba 20 m eskortou, při které opět pomocník psovoda napadne. Po puštění pomocníka zůstává pomocník u rozhodčího a psovod se psem na vodítku, odchází do vzdálenosti 100 kroků. Na povel rozhodčího provádí psovod se psem kontrolní výkon. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění. Při kontrolním výkonu, by měl pomocník na psa zaútočit až v okamžiku, kdy pes pomocníka dostihuje, tedy ze vzdálenosti ne větší než 10 m. Po puštění a odvolání psa se první část obrany ukončí.t. Po době, kterou určí rozhodčí, vyjde pomocník a bude se pokoušet odlákat psa od předmětu, nebo mu předmět odebrat. Pes klidně odcházejícího pomocníka nesmí napadat, zaútočit by měl až při pokusu jej slovně ovlivňovat a nebo při přímém pokusu mu předmět odebrat. se přezkušuje v náhubku, kdy pes je uvázán na místo určení rozhodčím, psovod je v úkrytu a cizí osoba se pokusí psa odvázat a odvést. Pes musí tomuto pokusu razantně a sebevědomě zabránit.  

Zkouška psa obranáře prvního stupně OPT 1

 

POSLUŠNOST

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost na vodítku10
SLV u nohy 10
Štěkání u nohy10
Odložení, psovod 25 m10
CELKEM50

 

OBRANA:

Průzkum přírodního terénu20
Vyštěkání nalezené osoby20
Prohlídka10
Napadení psovoda při prohlídce15/5
Eskorta a přepad 25/5
Hlídání předmětu20
Kontrolní výkon na 100 kroků95/5
Neúplatnost psa30
CELKEM250

Prováděcí pokyny:

Při dlouhodobém odložení, které se provádí zásadně na závěr poslušnosti, se přezkušuje odolnost proti výstřelu. Pokud pes po výstřelu opustí určené místo, pes v další části zkoušky nepokračuje.

Použití náhubku je na volbě psovoda.

 

Průzkum terénu o rozměrech 60x150 kroků se provádí v náhubku. Označení pomocníka musí být aktivní tzn. Pes musí štěkat, napadat nebo obojí. Pouhé stání u pomocníka je nedostatečné. Pokud psovod se psem přejde úkryt pomocníka o 20 kroků, rozhodčí jej zastaví a vyzve pomocníka, aby vystoupil z úkrytu. Psovod může v práci pokračovat od prohlídky. Tiché označení a nenalezení pomocníka ve

Při cviku hlídání předmětu, určí rozhodčí psovodovi místo kde odloží psa v náhubku a psovod položí před psa svůj osobní předmět. Pes nesmí na předmětu ležet. Po povelu “hlídej”, odchází psovod do úkrytu tak, aby na psa viděl (bezpečnostní důvody, sundání náhubku apod.). Pes však psovoda nesmí vidě

 

Neúplatnost psa

Zkouška psa obranáře druhého stupně OTP 2

POSLUŠNOST:

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost na vodítku10
SLV u nohy10
Odložení 25 m 10
Štěkání u nohy10
CELKEM50

OBRANA:

Průzkum objektu a označení pomocníka30
Přepad psovoda při pochůzce15/5
Likvidace výtržnosti (2 pomocníci)30
Zákrok v místnosti40
Kontrolní výkon na 150 kroků (2 pomocníci) 130
CELKEM250

Prováděcí pokyny:údery náhubkem zastavit a znemožnit mu další útěk. Po zastavení druhého pomocníka si psovod s prvním pomocníkem dojde pro psa. se provádí v objektu, kde je imitována velmi hlučná zábava, kde dochází k výtržnostem. Psovod se psem vstoupí do místnosti a vyzývá osoby zde zúčastněné ke klidu. Společnost reaguje nadměrným hlukem, gestikulací a hází po dvojici lehké předměty jako plastikové láhve, papírové krabice apod. Po určené době, na povel rozhodčího jeden z návštěvníků opatřený ochranným oděvem, manžetou nebo rukávem, podnikne na psovoda útok. Ponechá-li psovod psa na vodítku a nebo nechá pracovat psa samostatně je na volbě psovoda. probíhá tak, že první pomocník ve vzdálenosti 150 kroků provádí protiútok a v momentě, kdy pes s prvním pomocníkem bojuje, vybíhá z úkrytu vzdáleného zhruba 30 m druhý pomocník a snaží se psa odehnat. Pes musí prvního pomocníka okamžitě pustit a zlikvidovat útok druhého pomocníka. Psovod běží za psem okamžitě po vypuštění. Po odvolání psa vyzve pomocníky, aby se chovali klidně a zadním doprovodem je odvede k rozhodčímu.  

V objektu, který schválí rozhodčí po dohodě s vedoucím zkoušek, je ukryt pomocník. Psovod se psem bez náhubku, vyzve pomocníka, aby opustil úkryt. Po neuposlechnutí výzvy pošle psovod psa k průzkumu objektu. Pes musí samostatně a plánovitě prověřit objekt a nalezenou osobu označit.

 

Přepad psovoda ze zálohy probíhá tak, že psovod s upoutaným psem bez náhubku je za pochůzky přepaden skrytým pomocníkem. Pes musí na přepad reagovat razantním a tvrdým zákusem, který zabrání napadení psovoda.

 

Likvidace výtržnosti je prováděna na volném prostranství, kdy dva pomocníci simulují dva výtržníky, kteří svým hlučným chováním ruší např. noční klid. Psovod se psem na vodítku a v náhubku je vyzve k zastavení a ke klidu. Po této výzvě jeden z pomocníků psovoda napadne a po zákroku psa se druhý pomocník dává na útěk. Pes by měl klidně stojícího prvního pomocníka opustit a pronásledovat prchajícího, kterého se snaží

Zákrok v místnosti

Kontrolní výkon

Zkouška psa obranáře třetího stupně OPT 3

 

POSLUŠNOST:

Přivolání psa za pochodu k noze10
Ovladatelnost bez vodítka10
SLV u nohy psovoda10
Odložení za pochodu v leže10
Aport přes překážku 1 m 10
Šplh přes překážku 180 cm tam i zpět 10
Kladina nízká 1 m jedním směrem10
Štěkání u nohy 10
Dlouhodobé odložení, 25 m10
Střelba 10
CELKEM100

 

OBRANA:

Denní práce

Průzkum objektu – označení pomocníka 50
Zákrok v místnosti 50
Napadení psovoda30
Výslech, doprovod 20
Hladké zadržení pomocníka 150 kroků 45/5
Kontrolní výkon na 200 kroků95/5
CELKEM300

e provádí jako dvoudenní na vrcholných soutěžích. se provádí zásadně v noci kdy je závodníkovi určena rozhodčím osa postupu, na které se ukrývá nejvýše 3 m od osy pomocník. Psovod se psem na vodítku postupuje po dané ose a pes musí psovoda pokud možno tichým způsobem upozornit na přítomnost ukrytého figuranta. Pokud je psovod přesvědčen, že pes pomocníka zaregistroval, zastaví se a oznámí rozhodčímu tuto skutečnost. Rozhodčí se rozsvícením svítilny přesvědčí o přítomnosti pomocníka a práci ohodnotí. Pokud se psovod zmýlí je cvik ukončen. :Pachové práce:it 15 min. – po vypracování stopy odchází psovod se psem do vnitřního prostoru položené stopy a po cestě upustí libovolný předmět tak, aby to pes nezpozoroval. Po ujití 30 kroků se psovod zastaví a začne prohledávat, naznačujíc tak, že něco hledá. Po krátké době dá psovi povel “hledej-aport” a posunkem naznačí psovi směr hledání. Pes by se měl okamžitě pomocí čichu a zraku zorientovat a ztracený předmět nalézt a přinést zpět k psovodovi. probíhá v pachově čistém prostoru tak, že pes je odložen v místě vzdáleném od pachové práce asi 25 m. Na povel rozhodčího psovod s pomocníkem odejdou do určeného prostoru, kde před sebe odhodí předměty k rozlišení. Pomocník dva a psovod jeden. Pak se oba vrátí na určené místo. Pak psovod přivede psa do vzdálenosti 5 kroků od předmětů, Z připraveného igelitového sáčku, kde má ostatní předměty dá načichat psovi “čichej” a vyšle jej k vypracování cviku “označ”. Pokud pes předmět správně označí provedeme druhý pokus s jiným předmětem. Vyslat psa k předmětům lze pouze dvakrát a po celou dobu činnosti nesmí psovod psa ovlivňovat žádnými povely. Pokud tak učiní je cvik anulován. 

Zkouška psa stopaře prvního stupně SPT 1

 

 

POSLUŠNOST

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost na vodítku10
SLV u nohy10
Aport volný 10
Dlouhodobé odložení 25 m 10
CELKEM50

 

Stopa cizí, 60 min. stará, 900 kroků, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, lim

100 bodů

Nalezení ztraceného předmětu psovoda na vzdálenost 30 kroků

 

20 bodů

Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi dvěma cizími předměty pomocníka, dva pokusy.

 

30 bodů

Prováděcí pokyny:

Při poslušnosti v době kdy je pes odložen se jedenkrát vystřelí z pistole 9 mm. Pokud pes po výstřelu opustí místo je poslušnost ukončena a v další části zkoušky se nepokračuje.

Pro vypracování stopy platí stejné podmínky jako u T2.

Nalezení ztraceného předmětu

Rozlišení

Zkouška psa stopaře druhého stupně SPT 2

 

POSLUŠNOST:

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost na vodítku10
SLV u nohy10
Aport volný 10
Dlouhodobé odložení 25 m 10
CELKEM50

paře třetího stupně SPT 3:

Pachové práce:

Stopa cizí, 120 min. stará, 1 600 kroků, dvakrát lomená v pravém úhlu a jednou v ostrém, tři předměty kladeče na stopě, limit 20 min.

 

100 bodů

Rozlišení vlastního předmětu psovoda mezi čtyřmi cizími předměty pomocníka, dva pokusy.

 

50 bodů

Zkouška psa sto

 

 

POSLUŠNOST

Přivolání psa před sebe10
Ovladatelnost na vodítku10
SLV u nohy10
Aport volný 10
Dlouhodobé odložení 25 m 10
CELKEM50

 

Pachové práce:

Stopa cizí, 2 hod.. stará, 800 kroků, třikrát lomená v pravém úhlu, jednou v ostrém, dva předměty kladeče na stopě, limit 15 min.

 

100 bodů

Stopa cizí,4 hod.. stará, 1 500 kroků, dvakrát lomená v pravém úhlu, dva předměty kladeče na stopě, položená na dvou rozdílných terénech, limit 25 min.

 

100 bodů

Prováděcí pokyny:

Každou stopu musí pokládat jiný kladeč. Rozhodčí určí v jakém pořadí se budou stopy vypracovávat. Časový odstup mezi oběma stopami je dvě hodiny

Noční práce

Avizace za pochodu 50
Hladké zadržení pomocníka na 60 kroků50
CELKEM100

Prováděcí pokyny:

Zkouška s

Avizace

 

Noční hladké zadržení se provádí tak, že psovod se psem stojí na určeném místě, ve vzdálenosti 60 kroků se objeví pomocník, který může být na krátkou dobu osvětlen kuželem svítilny a nebo ve tmě způsobí hluk, který upozorní psa na jeho přítomnost. Psovod vyzve povelem “stůj” a psa vzápětí vypouští k zadržení. Psovod vybíhá současně se psem. Po doběhnutí psovoda dojde k odvolání psa a psovod ohlásí ukončení práce.