Jdi na obsah Jdi na menu
 


zkušební řád Svazu záchranných brigád

7. 4. 2007

Tabulka bodových hodnot zkoušek

 

S

P

SC

Celkem

ZZZ

50

50/50

50

200

ZZP

 

100

100/100

300

ZLP

 

100

200

300

ZVP

 

100

200

300

ZZS

200/200

  

400

ZTV

  

200/200

400

VZ

  

100

100

ZZP-N

  

100

100

ZLP-N

  

200

200

ZVP-N

  

200

200

Tabulka časových limitů zkouš

ek

Trasa Osoby Předměty Stopy

ZZZ

   

20 min

ZZP 1

 

20 min

  

ZZP 2

 

25 min

  

ZZP 3

 

30 min

  

ZLP 1

 

20 min

20 min

 

ZLP 2

 

25 min

25 min

 

ZLP 3

 

30 min

30 min

 

ZVP 1

    

ZVP 2

  

20 min

 

ZVP 3

 

30 min

  

VZ 1

120 min

   

VZ 2

120 min

   

VZ 3

150 min

   

ZTV

 

30 min

  

ZZS

   

30 min

ZZP-N

 

25 min

  

ZLP-N

 

25 min

25 min

 

ZVP-N

  

20 min

 

ZZZ

Zkouška má za cíl prověřit způsobilost psa a jeho základní předpoklady k budoucímu možnému využití v některém ze směrů záchranářského výcviku. Je to jediná zkouška při níž rozhodčí vydává povely.

Stopa:

300 kroků dlouhá cizí stopa zvedaná vzápětí po položení, s 1 předmětem položeným v prvním úseku cca po 100 krocích, s pravoúhlým lomem, s osobou kladeče ležícím na konci stopy a zahalenou ve vlastní přikrývce, začátek stopy je označen a opatřen předmětem kladeče v sáčku k nasumování. Psovod může být přítomen kladení stopy. Pes musí však vždy umístěn tak, aby neviděl kladeče odcházet ani uléhat.

Poslušnost:

Ovladatelnost na vodítku s obraty

10

Polohy psa u nohy psovoda na vodítku

10

Aport volný libovolného předmětu

10

Štěkání psa na povel vsedě na vodítku u nohy

10

Odložení dlouhodobé s rušivými hluky

10

Překážky:

Kladina nízká s náběhovými prkny

10

Pohyblivá lávka na sudech

10

Skok vysoký přes proutěnou překážku 80 cm

10

Skok daleký 150 cm přes příkop nebo překážku

10

Proplazení rourou 3 m

10

Pozn: překážky se překonávají pouze jedním směrem, bez vodítka a souběžně s psovodem

Speciální cviky:

Průchod mezi dvěma ohni 3 kroky od sebe

10

Překonání nepříjemného materiálu v prostoru 3x3m

10

Kontakt s 2 cizími osobami za přítomnosti psovoda

10

(nakládání na dopravní prostředek)

 

Doprava na otevřeném dopravním prostředku (přívěs)

10

Přímé označení ležící osoby na 20 kroků v otevřeném terénu

 

(pes vidí osobu odcházet a uléhat)

10

ZLP zkouška lavinových prací 1 – 3 stupeň

ZVP zkouška vodních prací

Poslušnost zkoušek ZLP 1 – 3 a ZVP 1 – 3

1 – 3 stupeň

Poslušnost zkoušek ZLP a ZVP vychází z předpokladu konání těchto zkoušek v přírodních podmínkách letních i zimních výcvikových táborů, při soustředění v horách nebo u vodních ploch. Proto je sestavena jako soubor cviků prokazujících ovladatelnost psa bez náročného stěhování překážek.

Ovladatelnost psa za chůze, pomalé chůze, poklusu

10

Průchod skupinou 5 osob

10

Polohy psa u nohy psovoda

10

Plazení se psovodem

10

Vysí

lání jedním směrem na 30 kroků

10

Odložení psa za pochodu vestoje

10

Přivolání psa z odložení

10

Aport volný

10

Štěkání psa na povel vsedě u nohy

10

Odložení psa (psovod ve skupině)

10

 

ZZP zkouška záchranných prací 1 – 3 stupeň

Poslušnost pro zkoušky ZZP

Požadavky zkoušek ZZP v souvislosti s pracemi v sutinách simulují nejrůznější nástrahy, které jsou kladeny na psy při pohybu v tomto terénu. Práce v sutinách je považována za základ celé záchranářské činnosti a pohyb v nich je i v praxi velmi náročný. Proto jsou použity všechny druhy překážek, které jsou v současné době na cvičištích k dispozici, přestože některé z nich budí dojem značné obtížnosti

Skok daleký 150 cm příkop, nebo překážka

tam

10

Skok vysoký 80 cm proutěná překážka

tam-zpět

10

Šplh 180 cm překážka typu A

tam-zpět

10

Klad

ina pevná vysoká 1 m s náběhovými prkny

tam-zpět

10

Vodorovný žebřík

tam

10

Kladina vysoká se žebříky

tam-zpět

10

Pohyblivá lávka na sudech

tam

10

Kladina se sklopným bodem

tam

10

Roura na plazení 3 m průměr 50 cm

tam

10

Vysílání na cíl na 30 kroků (

bedna apod.)

tam

10

Jako rušivý prostředek je použit výstřel ze startovní pistole při cviku na pevné kladině

ZZP – Zkouška záchranných prací

Psovod se pohybuje terénem po ose postupu podle plánu, který si sám stanovil. Podle vlastní úvahy vysílá psa k 

prohledání terénu, třeba i opakovaně do míst, která považuje za zvlášť obtížná. Pes může být zcela odstrojen nebo pracuje v obojku či v záchranné dečce. Může být vybaven i rolničkou nebo světlem. Nalezené úktyty signalizuje psovod zvednutou rukou. Při nenalezení stanoveného počtu osob po prvním průchodu terénem je možno až do vypršení limitu pokračovat v prohledávání.

ZZP 1. Stupně

Vyhledávání zavalené osoby v sutinách

40

Označení zavalené osoby

40

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování

10

Ochota ps

a a chuť do práce

10

 

Terén 50x100 kroků může být v imitovaném prostředí

1 zavalená osoba je v úkrytu na úrovni nebo pod úrovní terénu

v terénu je volně poházeno 10 rušivých předmětů s lidským pachem

ZZP 2. Stupně

Vyhledávání zavalené osoby v sutinách

20+20

40

Označení zavalené osoby

20+20

40

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování

 

10

Ochota psa a chuť do práce

 

10

Terén 100x100 kroků je v neimitovaném prostředí

2 zavalené osoby jsou v úkrytu pod úrovní terénu (1 z nich je žena)

Část prohledávan

ého terénu musí být temná

ZZP 3. Stupně

Vyhledávání zavalené osoby v sutinách

10+10+10

30

Označení zavalené osoby

20+20+20

60

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování

 

5

Ochota psa a chuť do práce

 

5

Terén 150x100 kroků je v neimitovaném prostředí

3

V terénu hoří 4 ohně a ozývají se nárazové hluky

zavalené osoby 2 jsou v úkrytu pod úrovní terénu, 1 nad úrovní terénu asi 2 m (1 z nich je žena)

 

ZLP – zkouška lavinových prací

Hranice prostoru jsou vždy vytyčeny žlutými praporky nebo značkami. Úkryty ve všech stupních nesmějí v žádném případě vyčnívat z terénu a být k rozeznání zrakem. Psovod pracuje vždy na lyžích s vyjímkou 1. Stupně, kde je prováděn pouze cvik kontroly pohybu na lyžích po trase cca 100 m z výchozího stanoviště do místa prostoru v

yhledávání. Tam psovod lyže odkládá nebo si je může ponechat. Po trase se pes pohybuje ve stopě za psovodem

ZLP 1. Stupně

Trasa lyží 100 kroků pes ve stopě

 

20

Vyhledání osoby

 

40

Označení zavalené osoby v lavině

 

80

Nalezení předmětů

20+20

40

Souhra

ve dvojici, kázeň při vyprošťování
 

10

Ochota psa a chuť do práce

 

10

Terén 50x100 kroků v souvislé sněhové pokrývce

 1. zavalená osoba v částečně pošlapaném terénu
 2. malé předměty denní potřeby pachově shodné s hledanou osobou

Kontrola pohybu na lyžích po trase dlouhé 100 kroků

ZLP 2. stupně

Vyhledání osoby

20+20

40

Označení zavalené osoby v lavině

60+60

120

Nalezení předmětů

 

20

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování

 

10

Ochota psa a chuť do práce

 

10

Svažitý terén 100x100 kroků v souvislé sněhové

 1. zavalené osoby 40 cm pod povrchem
 2. zavalené osoby 1 m pod povrchem
pokrývce 40-50 cm

1 tlumok naplněný oděvními součástkami s čerstvým lidským pachem lehce zahrnutý sněhem

ZLP 3.stupně

Vyhledání osoby

20+20+20

60

Označení zavalené osoby v lavině

30+30+30

90

Nalezení vzorku lidského pachu

 

40

Souhra ve dvojici, kázeň při vyprošťování

 

5

Ochota psa a chuť do práce

 

5

Terén horského typu 150x100 kroků se souvislou sněhovou pokrývkou převyšující 50 cm

1 imitační vzorek lidského pachu lehce zahrnutý sněh

ZZS zkouška záchranného stopování

em

200 kroků dlouhá cizí stopa se 2 malými předměty a s 1 velikým předmětem, s osobou kladeče na konci stopy, 4x pravoúhle lomená, s vyhledáním začátku stopy, který protíná čtverec 10x10 kroků, s předmětem k nasumování uloženým v sáčku mimo čtverec, překřížená vzápětí po položení druhou osobou ve 3 úsecích, stará 3 h a pokrývající dva různorodé terény. Limit 30 min.

VZ1 - Vytrvalostní zkouška 1. Stupně

20 km vyznačené trasy překonává psovod na kole se dvěma přestávkami v

VZ2

 limitu 120 minut

20 km vyznačené trasy překonává psovod 10 km na kole + 10 km klusem se dvěma přestávkami v limitu 120

minut

VZ3

Stanovuje se pořadí a udělují tituly Železného psovoda: 20 km vyznačené trasy se překonává 10 km na kole + 10 km klusem + 1 km plavání v časovém limitu 150 min

ZTV Zkouška terénního vyhledávání

Terén s obtížně prostupným porostem 150x100 kroků. 3 bezvládné osoby (1 žena) jsou umístěny tak, aby nebyly patrné zrakem. 2 osoby leží, 1 nad terénem. Limit 30 min

 

Noční zkoušky

ZLP-N, ZZP-N, ZVP-N

Noční speciální práce se provádějí pouze 1x a jsou v úrovni 2. Stupně daného druhu zkoušky.

Terén označen a pes i psovod světelné označení – pes trvalé světlo, psovod blikající.

ZVP

1. Stupně

Odložení na břehu

10

Přivolání ze člunu na břeh na 50 m

30

Aportování z vody na břeh 15 m, praktický předmět

30

Vyslání pro cizí předmět klidně plovoucí po hladině

30

Sledování 100 m trasy člunu po břehu k bojce a zpět

100

ZVP 2. Stupně

Odložení na břehu

10

Přivlečení surfaře v nesnázíc

h 50 m

30

Vyslání pro ztracený předmět ze člunu

30

Identifikace vzorku lidského pachu v pobřežním porostu v úseku 100 kroků

30

Sledování 150 m trasy člunu , psovod a pes plavou společně

100

ZVP 3. Stupně

Odložení na břehu

10

Přivlečení člunu s osoba

mi

30

Pomoc plavci v nesnázích

30

Identifikace vzorku lidského pachu v hloubce 1 m na ploše 100x100 m vodní hladiny

30

Sledování 200 m trasy člunu, pes skáče na povel ze člunu a plave za člunem

100

 

Popisy cviků:

Speciální cviky zkoušky záchranné psů

  sobilosti
 1. Průchod mezi ohni vzdálenými asi 3 kroky od sebe se provádí dvěma směry a jedním zastavením v přiměřené vzdálenosti od ohňů
 2. Přechod nepříjemného materiálu se provádí na prostoru 3x3 m pokrytém zbytky pletiva, sutí, lahvemi, dřevy. Dvěma směry a
 3. Kontakt s cizí osobou prověřuje neagresivnost a komunikativnost zvířete. Provádí se za přítomnosti psovoda, který za pomoci osob umisťuje psa na vyvýšené místo.
 4. Doprava na otevřeném dopravním prostředku může navazovat na předešlý cvik
 5. P
 6. jedním zastavením. římé označení volně ležící osoby – pes bey vydráždění se dívá na osobu, která od něho odchází a po 20 krocích v otevřeném terénu uléhá.